Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τις...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης της 2503/02-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για 1 θέση Ηλεκτρολόγου Εργοδηγού ΔΕ με σύμβαση εργασίας...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 2526/05-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για 1 θέση Μηχανικού Περιβάλλοντος με...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αρίθμ. 2246/27-02-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου «Μεταδιδακτορικού...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου ΑΕΙ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού και...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου...

περισσότερα