Θέσεις Εργασίας

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 14854/19.12.2017 Πρόσκλησης για την απασχόληση ενός (1) ατόμου πτυχιούχου ΑΕΙ,...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 237/11.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο...

περισσότερα

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου με...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 14854/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 74/04-01-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Σχολών ΠΚ για την απασχόληση νέων επιστημόνων, για την παροχή διδακτικού έργου, στο ακαδημαϊκό...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Σχολών ΠΚ για την απασχόληση νέων επιστημόνων, για την παροχή διδακτικού έργου, στο ακαδημαϊκό...

περισσότερα