Θέσεις Εργασίας

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της με αρίθμ. 7438/06-06-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6301/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6015/09-05-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6057/10-05-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1)...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6080/2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός ατόμου...

περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ειδικότητας Διπλωματούχου Τοπογράφου...

περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας πτυχιούχου...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 4777/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα